Счетоводни услуги

Line
   Счетовoдна къща Булдес 2006 ООД предлага пълна гама счетоводни услуги за Вашата фирма условно разделени в няколко модула:

Счетоводни услуги
 • Модул „Счетоводство“
  Включва изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразени с нуждите на дейността Ви, eжемесечно осчетоводяване на счетоводната документация, подаване на месечни справки-декларации по ДДС, изготвяне и подаване на интрастат декларации, складово – стопанско отчитане и инвентаризиране, отчитане, преоценка и амортизация на дълготрайни активи, изготвяне на междинни и годишни финансови отчети по МСФО, НСС и US GAAP и годишни данъчни декларации, годишно счетоводно приключване, електронно предаване на данни за НАП. Специфични анализи и справки според нуждите на клиента. Консултиране и навременно уведомяване за промените в обхвата на законодателството касаещи бизнеса Ви.
 • Модул „Личен състав и ТРЗ“
  Администриране на процесите по наемане на персонала, пълна окомплектовка на трудовите Ви досиета и картони, изготвяне и отчитане на справки, декларации и съпътстващи документи, касаещи трудовите и извънтрудовите правоотношения с персонала, деклариране пред НАП и НОИ.
 • Модул „Консултантски услуги“
  Консултации в областта на данъчното, трудовото и осигурителното законодателство, оптимизиране на данъчните задължения, консултации за данъчните ефекти от едно или друго управленско решение.
 • Модул „Допълнителни услуги“
  Изготвяне на фактури и платежни нареждания, регистрация и дерегистрация по ЗДДС, статистически форми, справки към БНБ, изготвяне на необходимите документи при кандидатстване за кредит, препоръки и избор на помощен софтуер за клиента.

   Ценообразуването е индивидуално, съобразено с конкретните особености на Вашата фирма. За изготвяне на конкретна оферта за счетоводни услуги, трябва да се запознаем с Вашия бизнес и най-вече със следните четири фактора – ДДС регистрация, вид дейност (услуги, търговия, производство, нестопанска дейност), брой документи на месец (покупки и продажби), брой осигурени лица (трудови договори, договори за управление и контрол, граждански договори и самоосигуряващи се лица).


    За повече информация и изготвяне на индивидуална оферта, моля свържете се с нас.


Свържете се с нас